Vedtekter for Ørsta Seilforening 

Stifta 03.03.2005

§ 1. Formål 
Namnet på foreininga er Ørsta Seilforening med formål å fremje seglsporten.

§ 2. Tilhaldsstad 
Ørsta Seilforening har sete i Ørsta kommune

§ 3. Medlemskap 
Alle seglinteresserte kan bli medlemmar. 
Kontingent må være betalt før medlemskapen er gyldig.

§ 4. Medlemskontingent 
Kontingenten gjeld for eit år om gongen og skal vedtakast av årsmøtet.

§ 5. Styret 
Foreininga leiast av eit styre på 6 medlemmar. 
¤ Formann 
¤ Sekretær 
¤ Kasserar 
¤ Regattasjef 
¤ Styremedlem 
¤ Styremedlem 
Styret veljast av årsmøtet for 2 år om gongen. 
Styret konstituerer seg sjølv. 
For å sikre kontinuitet skal kun halvdelen av styret være på val ved kvart årsmøte. 
Styret kan ta avgjerdsler når minst fire medlemmer er tilstades. 
Ved stemmelikskap i styret har formannen dobbeltstemme.

§ 6. Årsmøte 
Ordinæret årsmøte skal haldast kvart år innan februar. 
Styret kaller inn til ordinært og ekstraordinært årsmøte med minst 3 vekers varsel. 
Saker utanom vedtektsfesta saker skal gjerast greie for i innkallinga. 
På det ordinære årsmøtet skal handsamast: 
¤ Årsmelding 
¤ Rekneskap 
¤ Kontingent 
¤ Budsjett 
¤ Val av styremedlemmer, 3 personar. 
¤ Val av valnemnd, 2 personar. 
¤ Val av revisor 
I tillegg kan handsamast 
¤ Forslag frå styret 
¤ Saker som medlemmar har sendt inn må være styret ihende seinast 15 des. 
Ekstraordinært årsmøte skal haldast når styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av medlemmene krev det. 
Alle saker vert avgjort ved alminnelig fleirtal med unntak av saker omhandla i § 7.

§ 7. Vedtektsendring / oppløysning 
Endring av vedtektene eller oppløysning av Ørsta seilforening krev vedtak på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 
For at vedtak skal vere gyldig, krevst minst 2/3 fleirtal av frammøtte medlemmar. 
I tilfelle oppløysing av Ørsta seilforening, skal formuesmidlar overførast Ørsta Småbåtlag

Framlegg til vedtektene vart godkjent av styret 13.12.2006

§ 1. Formål 
Namnet på foreininga er Ørsta Seilforening med formål å fremje seglsporten.

§ 2. Tilhaldsstad 
Ørsta Seilforening har sete i Ørsta kommune

§ 3. Medlemskap 
Alle seglinteresserte kan bli medlemmar. 
Kontingent må være betalt før medlemskapen er gyldig.

§ 4. Medlemskontingent 
Kontingenten gjeld for eit år om gongen og skal vedtakast av årsmøtet.

§ 5. Styret 
Foreininga leiast av eit styre på 6 medlemmar. 
¤ Formann 
¤ Sekretær 
¤ Kasserar 
¤ Regattasjef 
¤ Styremedlem 
¤ Styremedlem 
Styret veljast av årsmøtet for 2 år om gongen. 
Styret konstituerer seg sjølv. 
For å sikre kontinuitet skal kun halvdelen av styret være på val ved kvart årsmøte. 
Styret kan ta avgjerdsler når minst fire medlemmer er tilstades. 
Ved stemmelikskap i styret har formannen dobbeltstemme.

§ 6. Årsmøte 
Ordinæret årsmøte skal haldast kvart år innan februar. 
Styret kaller inn til ordinært og ekstraordinært årsmøte med minst 3 vekers varsel. 
Saker utanom vedtektsfesta saker skal gjerast greie for i innkallinga. 
På det ordinære årsmøtet skal handsamast: 
¤ Årsmelding 
¤ Rekneskap 
¤ Kontingent 
¤ Budsjett 
¤ Val av styremedlemmer, 3 personar. 
¤ Val av valnemnd, 2 personar. 
¤ Val av revisor 
I tillegg kan handsamast 
¤ Forslag frå styret 
¤ Saker som medlemmar har sendt inn må være styret ihende seinast 15 des. 
Ekstraordinært årsmøte skal haldast når styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av medlemmene krev det. 
Alle saker vert avgjort ved alminnelig fleirtal med unntak av saker omhandla i § 7.

§ 7. Vedtektsendring / oppløysning 
Endring av vedtektene eller oppløysning av Ørsta seilforening krev vedtak på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 
For at vedtak skal vere gyldig, krevst minst 2/3 fleirtal av frammøtte medlemmar. 
I tilfelle oppløysing av Ørsta seilforening, skal formuesmidlar overførast Ørsta Småbåtlag

Framlegg til vedtektene vart godkjent av styret 13.12.2006